CÁC DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN & ĐIỆN HẠT NHÂN

Ghi chú:
(A) = Quy hoạch; (B) = Nghiên cứu Tiền khả thi (Pre-FS)/ Nghiên cứu Khả thi (FS hay Dự án Đầu tư & Thiết kế cơ sở);
(C) = Thiết kế Kỹ thuật; (D) = Hồ sơ mời thầu; (E) = Thiết kế Bản vẽ Thi công, EPC;
(F) = Tư vấn Giám sát; (G) = Các công tác thẩm tra, thẩm định; (H) = Tư vấn Quản lý dự án;
STT Tên dự án Công suất (MW)
Dịch Vụ
A B C D E F G H
Ghi chú
I. QUY HOẠCH TỔNG THỂ VÀ QUY HOẠCH TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC
1 Quy hoạch Tổng thể TTĐL Phú Mỹ 3900
             
Hoàn thành 1996
2 Quy hoạch Tổng thể TTĐL Nhơn Trạch 2460/1200
             
Hoàn thành 2005
3 QH Tổng thể các nhà máy điện than miền Nam ~18800
             
Hoàn thành 2006
4 Quy hoạch Tổng thể TTĐL Cà Mau 1500
             
Hoàn thành 2006
5 Quy hoạch Tổng thể TTĐL Vĩnh Tân 4400/6265
             
Hoàn thành 2007, hiệu chỉnh 2015
6 Quy hoạch Tổng thể TTĐL Duyên Hải 4400
             
Hoàn thành 2007, hiệu chỉnh 2015
7 Quy hoạch Tổng thể TTĐL Ô Môn 2640
             
Hoàn thành 2008, hiệu chỉnh 2015
8 Quy hoạch Tổng thể TTĐL Kiên Lương 4400/5200
             
Hoàn thành 2008
9 Quy hoạch Tổng thể TTĐL Sơn Mỹ 4000
             
Hoàn thành 2009, cập nhật hiệu chỉnh 2013
10 Quy hoạch Tổng thể TTĐL An Giang 2400
             
Hoàn thành 2010
11 Quy hoạch Tổng thể TTĐL Bạc Liêu 3600
             
Hoàn thành 2015
12 Quy hoạch Tổng thể TTĐL Long An 2400
             
Hoàn thành 2016
13 Quy hoạch Tổng thể TTĐL Kiên Giang 2400
             
Đang triển khai
II. CƠ SỞ HẠ TẦNG TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC VÀ CẢNG BIỂN
1 Cơ sở hạ tầng TTĐL Phú Mỹ  
       
Hoàn thành 2008-2014 (theo từng hạng mục)
2 Cơ sở hạ tầng TTĐL Vĩnh Tân  
       
Hoàn thành 2014 - 2016
3 Cơ sở hạ tầng TTĐL Duyên Hải  
       
Hoàn thành 2014 - 2016
4 Cơ sở hạ tầng TTĐL Sơn Mỹ  
             
Đang triển khai
5 Cảng Vĩnh Tân  
       
Hoàn thành 2016
6 Cảng Duyên Hải  
             
Đang triển khai
7 Cảng Sơn Mỹ  
             
Đang triển khai
8 Cảng Quảng Trị  
             
Đang triển khai
III. DỰ ÁN CÔNG NGHỆ TUA-BIN KHÍ(TBK) CHU TRÌNH HỖN HỢP VÀ CÔNG NGHỆ NHIỆT ĐIỆN NGƯNG HƠI TRUYỀN THỐNG ĐỐT DẦU/KHÍ;
1 Phú Mỹ 2-1 chu trình đơn 330
       
Hoàn thành 1997
2 Phú Mỹ 2-1 mở rộng chu trình đơn 300
       
Hoàn thành 1999
3 Phú Mỹ 1 1050
       
Vận hành 2001
4 Phú Mỹ 2-1 mở rộng đuôi hơi 160
       
Hoàn thành 2001
5 Phú Mỹ 2-1 đuôi hơi 160
       
Vận hành 2004
6 Phú Mỹ 2-2 (BOT) 720
             
Vận hành 2004
7 Phú Mỹ 3 (BOT) 720
             
Vận hành 2004
8 Phú Mỹ 4 450
       
Vận hành 2004
9 Cà Mau 1 720
       
Vận hành 2007
10 Cà Mau 2 720
         
Vận hành 2008
11 Nhơn Trạch 1 450
       
Vận hành 2008
12 Nhơn Trạch 2 750
       
Vận hành 2011
13 Ô Môn 1.1 330
       
Vận hành 2009
14 Ô Môn 1.2 330
       
Vận hành 2015
15 Ô Môn 3 750
         
FS đã phê duyệt 2006 và đang triển khai hiệu chỉnh
16 Ô Môn 4 750
             
Đang triển khai
17 Sơn Mỹ 1 (BOT) 2000
             
Đang triển khai
18 Thủ Đức 174
         
Chờ xác định nguồn khí
IV. CÁC DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN ĐỐT THAN
1 Vĩnh Tân 1 (BOT) 2x620
         
Vận hành 2018
2 Vĩnh Tân 2 2x622.8
       
Vận hành 2015
3 Vĩnh Tân 3 (BOT) 3x660
             
Dự kiến vận hành 2022
4 Vĩnh Tân 4 (*) 2x600
         
Đang thi công
5 Vĩnh Tân 4 mở rộng (*) 1x600
           
Đang thi công
6 Duyên Hải 1 2x622.5
           
Vận hành 2016
7 Duyên Hải 2 (BOT) 2x660
         
Dự kiến vận hành 2021
8 Duyên Hải 3 2x622.5
           
Vận hành 2016 - 2017
9 Duyên Hải 3 mở rộng 1x688
           
Vận hành 2018
10 Kiên Lương 1 2x600
           
Đang triển khai
11 Formosa Đồng Nai (IPP) 3x150
             
Vận hành 2005 & 2011 & 2016
12 Nhà máy phát điện đồng bộ Formosa Hà Tĩnh (IPP) 10x150
             
Vận hành 2016 & 2020
13 Bình Định 1 2x600
             
Đang triển khai
14 Thái Bình 1 2x300
             
Đang triển khai
15 Thái Bình 2 2x600
             
Dự kiến Vận hành 2017
16 Long Phú 1 2x600
             
Dự kiến Vận hành 2018
17 Sông Hậu 1 2x600
             
Dự kiến Vận hành 2019
18 Sông Hậu 2 (BOT) 2x1000
             
Dự kiến Vận hành 2021
19 Mông Dương 2 (BOT) 2x560
             
Vận hành 2014
20 Quảng Trị 1 (BOT) 2x660
             
Vận hành 2023
21 Vũng Áng 3.1 (BOT) 2x600
           
Dự kiến Vận hành 2024
V. CÁC DỰ ÁN ĐIỆN HẠT NHÂN
1 Ninh Thuận 1 2x1000
           
Chính phủ đã quyết định dừng
2 Ninh Thuận 2 2x1000
             
Chính phủ đã quyết định dừng
3 Điện hạt nhân 3 2x1000
             
Chính phủ đã quyết định dừng
VI. CÁC DỰ ÁN KHÁC
1 Trung tâm dịch vụ sửa chữa Phả Lại  
       
Hoàn thành 2002
2 Trung tâm dịch vụ sửa chữa Phú Mỹ  
       
Hoàn thành 2006
3 Nâng công suất nhà máy điện Bà Rịa 20
       
Hoàn thành 2007
4 Nâng công suất các nhà máy điện Phú Mỹ 100
       
PM2.1 & PM2.1 MR (2008), PM1 & PM4 (2014)
5 Khôi phục tổ máy S4 Cần Thơ 33
       
Hoàn thành 1996

Copyright © 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2