ĐHĐCD thường niên

Năm 2016
Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2016
Biên bản ĐHĐCĐ TN 2016
Sơ yếu lý lịch nhân sự bầu vào BKS
Giấy đề cử vào BKS
Quy chế thể lệ bầu cử
Thông báo để cử, ứng cử bầu thay thế BKS
Giấy đề nghị bổ sung chương trình ĐHĐCĐ 
Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ ĐHĐCĐ TN 2016
Tờ trình phân phối lợi nhuận
Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ TN 2016
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 2015 và kế hoạch 2016
Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT
Báo cáo của ban kiểm soát
Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ ĐHĐCĐ TN năm 2016
Quy định thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Chương trình ĐHĐCĐ  thường niên năm 2016
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Phiếu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Copyright © 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2