Văn hóa doanh nghiệp

Thông qua “Tài liệu văn hóa” và “Quy tắc Ứng xử và Tác phong làm việc PECC2”, Công ty quy định và cam kết thực hiện các hành vi ứng xử và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của mọi thành viên PECC2 trong nội bộ, và đối với khách hàng, đối tác, cộng đồng và xã hội, cùng nhau khẳng định những giá trị cốt lõi của một tập thể PECC2 Đoàn kết - Trung thực - Sáng tạo - Chuyên nghiệp.

Copyright © 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2