Văn hóa doanh nghiệp

Thông qua “Tài liệu văn hóa” và “Quy tắc Ứng xử và Tác phong làm việc”, Công ty quy định và cam kết thực hiện các hành vi ứng xử và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của mọi thành viên PECC2 trong nội bộ, và đối với khách hàng, đối tác, cộng đồng và xã hội.

Copyright © 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2