Định hướng mới trong công tác khoa học và công nghệ (KH&CN) của PECC2

Thực hiện chủ trương đổi mới của Công ty, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, chất lượng đội ngũ kỹ sư và giữ vững đà phát triển, vươn tới những mục tiêu cao hơn nữa trong giai đoạn tới, PECC2 xác định việc làm chủ và phát triển KH&CN là một trong những mục tiêu cốt lõi.

Hội đồng KH&CN đang xem xét các nhóm đề tài trình bày về đề xuất nhiệm vụ KH&CN và phương án tổ chức thực hiện (đề cương)

Để hiện thực hóa mục tiêu này và để tạo điều kiện thuận lợi cũng như khích lệ tinh thần nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ của các kỹ sư, chuyên gia của PECC2 vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT PECC2 đã ban hành 02 quyết định quan trọng, đó là:

  1. Quyết định 0244/QĐ-PECC2 ngày 16/3/2021, Về việc Ban hành 'Quy chế Quản lý Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ';
  2. Quyết định  0245/QĐ-PECC2 ngày 16/3/2021, Về việc Ban hành 'Quy trình Quản lý và Thực hiện Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ'.

Các quyết định này là công cụ, hành lang pháp lý đầy đủ và thuận lợi nhất từ trước đến nay để hỗ trợ cho công tác nghiên cứu và ứng dụng KH&CN của PECC2.

Các nhiệm vụ KH&CN được phân thành 03 loại (1) Sáng kiến / (2) Nền tảng/ (3) Đột phá và được PECC2 đầu tư theo Quy tắc 70-20-10. Theo đó, 70% công sức (nguồn lực và kinh phí) được dành cho nhiệm vụ sáng kiến, giải pháp cải tiến, 20% dành cho nhiệm vụ KH&CN nền tảng, 10% dành cho nhiệm vụ KH&CN đột phá.

Trước đó ngày 27/2/2021, PECC2 cũng đã ban hành quyết định số 194/QĐ-PECC2 Về việc thành lập lại Hội đồng Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch HĐQT PECC2 giữ vị trí Chủ tịch của Hội đồng KH&CN để khẳng định sự ưu tiên của lãnh đạo PECC2 trong việc thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng KH&CN vào các lãnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của PECC2.

Ngày 22 và 23/3/2021 đề cương các đề tài nghiên cứu KH&CN đầu tiên của năm 2021 đã được Hội đồng KH&CN PECC2 thông qua sau khi xét duyệt một cách nghiêm túc, chặt chẽ theo các quy định mới. Đó là những phát súng đầu tiên trong công tác KH&CN của PECC2 làm tiền đề cho việc nuôi dưỡng sự sáng tạo, tinh thần đam mê nghiên cứu KH&CN của nhân sự trong PECC2 và những đề tài KH&CN có giá trị cao trong Công ty sắp tới.

Thực hiện: Đào Minh Hiển

Chia sẻ: