Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2

Ngày 22/9/2007, Đại hội cổ đông thành lập Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã thông qua Nghị quyết Đại hội của Công ty

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 9 năm 2007, Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2  được tổ chức tại Hội trường Khách sạn VICTORY – 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

- Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp: 110 người, đại diện và sở hữu: 4.190.083 cổ phần đạt 94,39%.

- Cổ đông ủy quyền: 705 người (sở hữu: 3.891.083 cổ phần)

Đại hội đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua những nội dung sau:

 

I. Nhất trí thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2: Điều lệ gồm 21 chương, 59 điều đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết: 100% .

 

II. Bầu cử các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

Qua kết quả bầu cử, Đại hội tín nhiệm bầu các thành viên tham gia HĐQT trong nhiệm kỳ 05 năm đầu tiên (2007 – 2012) gồm 5 người; Ngay sau khi trúng cử HĐQT đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT và cử Giám đốc Công ty, kết quả như sau:

 

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Trần Văn Thịnh

Chủ tịch Hội đồng quản trị

2

Trương Khắc Len

Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty

3

Lương Văn Đài

Ủy viên

4

Phạm Văn Thảo

Ủy viên

5

Nguyễn Trọng Nam

Ủy viên

 

2. Kết quả bầu Ban kiểm soát :

Qua kết quả bầu cử, Đại hội tín nhiệm bầu các thành viên tham gia Ban kiểm sóat trong nhiệm kỳ 05 năm đầu tiên (2007 – 2012) gồm 3 người sau:                                                                                                         

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Nguyễn Quốc Long

Trưởng ban

2

Hoàng Thụy Hoài Yến

Thành viên

3

Trần Thị Hòa

Thành viên

 

III. Đại hội nhất trí thông qua phương án SXKD của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2; Với Tỉ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành các chỉ tiêu chính như sau:

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

1

Doanh thu

Tr.đ

169.530

172.073

174.700

2

Lợi nhuận trước thuế

Tr.đ

10.782

10.686

11.024

3

Tỷ lệ chia cổ tức

%

12

12

12

 

IV. Thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua các nội dung bản Dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm sóat Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 như đề xuất của Ban tổ chức Đại hội. Tỉ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành. (Cụ thể như bản đề xuất kèm theo).

 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã được đọc lại tại Đại hội và đã được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua vào hồi 12 giờ 05 phút cùng ngày./.

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

 

     Thư ký Đại hội                                                         Chủ tọa Đại hội

      &nb

Chia sẻ: