Tin tức

26/04/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB của Công ty và NCL của NNB (Nguyễn Thị Quế Chi)
23/04/2021
Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát PECC2
23/04/2021
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
23/04/2021
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
14/04/2021
PECC2 - Báo cáo thường niên năm 2020