Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2

Ngày 12/5/2009, PECC2 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009. Về dự Đại hội cổ đông thường niên năm nay có 88 cổ đông trực tiếp tham gia với số cổ phần sở hữu/ủy quyền là 3.552.789 cổ phần. Tỷ lệ cổ phần của các cổ đông trực tiếp và ủy quyền dự họp chiếm tỷ lệ tương đương 88,04 % vốn điều lệ của Công ty._x000D_ _x000D_ Đại hội được diễn ra dưới sự chủ trì của Ông Trương Khắc Len - Chủ tịch HĐQT Công ty._x000D_ _x000D_ Tại Đại hội các Cổ Đông đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009; Báo cáo tài chính năm 2008, phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức; Báo cáo công tác kiểm soát và một số nội dung khác._x000D_ _x000D_ Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua: Định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009; Báo cáo tài chính năm 2008, phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt là 20%, ngày thanh toán phần cổ tức còn lại (10%) dự kiến trước cuối tháng 6/2009; Báo cáo của Ban kiểm soát. Đại hội cũng biểu quyết thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009 và biểu quyết thông qua một số nội dung khác.

Toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên PECC2 năm 2009.

Chia sẻ: