Đầu tư xây dựng 8 công trình nguồn điện với tổng công suất 5.540 MW

Chia sẻ: