PECC2 thông báo kết quả hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Sáng ngày 12/5/2009, PECC2 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009. Về dự Đại hội cổ đông thường niên năm nay có 88 cổ đông trực tiếp tham gia với số cổ phần sở hữu/ủy quyền là 3.552.789 cổ phần. Tỷ lệ cổ phần của các cổ đông trực tiếp và ủy quyền dự họp chiếm tỷ lệ tương đương 88,04 % vốn điều lệ của Công ty.

Hội nghị được diễn ra dưới sự chủ trì của Ông Trương Khắc Len - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Tại Đại hội các Cổ Đông đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009; Báo cáo tài chính năm 2008, phương án  phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức; Báo cáo công tác kiểm soát và một số nội dung khác; Bầu bổ sung thành viên HĐQT và cử Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua: Định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009; Báo cáo tài chính năm 2008, phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt là 20%, ngày thanh toán phần cổ tức còn lại (10%) dự kiến trước cuối tháng 6/2009; Báo cáo của Ban kiểm soát. Đại hội cũng biểu quyết thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009 và biểu quyết thông qua một số nội dung khác.

Toàn văn nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên PECC2 năm 2009.

Phát biểu trước Đại hội, Tổng Giám đốc Công ty cam kết dành hết tâm trí và sức lực để cùng Ban điều hành, CBCNV TV2 thực hiện tốt và thành công các nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của Công ty, với trí tuệ tập thể, dần từng bước để xây dựng thành công thương hiệu tư vấn 2, văn hóa tư vấn 2 và tinh thần “chiến đấu” tư vấn 2.

 

Chia sẻ: