TIN TỨC

01/07/2021
Khởi nguồn từ nhiệm vụ khảo sát phục vụ xây dựng công trình thủy điện Trị An, đến nay, PECC2 đã đi qua hành trình tròn 36 năm làm việc miệt mài, không ngừng nỗ lực của biết bao thế hệ. Nếu 35 năm là một cột mốc để cả tập thể nhìn lại một hành trình đáng tự hào, thì đến năm thứ 36, PECC2 đã ghi nhận những bước chuyển mình mạnh mẽ, bắt nhịp nhanh với tốc độ chuyển đổi số của toàn xã hội nói chung và lĩnh vực năng lượng nói riêng.
20/03/2009
Ngày 19/12/2008 HĐQT Công ty đã thông qua Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 phục vụ cho Niêm yết trên Trung tâm GDCK Hà Nội.
20/03/2009
Ngày 28/4/2009 Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008
20/03/2009
Ngày 28/4/2009 Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung thảo luận tại Đại hội.
20/03/2009
Ngày 28/4/2009 Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2008.
20/03/2009
Ngày 28/4/2009 Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008
20/03/2009
Ngày 22/9/2007 Đại hội thành lập Công ty CP TVXD Điện 2 đã thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty. Kể từ ngày 01/11/2007 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần.