Thông tin tuyển dụng

24/05/2024
  • Kỹ sư Thiết kế Xây dựng (Cầu đường; Giao thông; Dân dụng & Công nghiệp; Thủy lợi - Thủy điện)
  • Kỹ sư Điện (I&C - Viễn thông)
  • Kỹ sư Cơ nhiệt (Công nghệ)
  • Kỹ sư Dự toán
  • Kế toán viên
  • Kỹ sư Phần mềm - Lập trình