Thông tin tuyển dụng

06/11/2023

Các vị trí tuyển dụng Tháng 12/2023 và 2024

1. Kỹ sư Kỹ thuật

2. Kỹ sư Xây dựng