CTCP Tư vấn xây dựng điện 2: Được chấp thuận về nguyên tắc niêm yết CP

Ngày 09/09/2009 Sở GDCK Hà Nội đã có thông báo chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu của CTCP Tư vấn xây dựng điện 2 với nội dung như sau:

- Tên chứng khoán: Tư vấn xây dựng điện 2

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng)

- Số lượng chứng khoán niêm yết: 4.439.000 cổ phiếu (Ba triệu bốn trăm ba mươi chín nghìn cổ phiếu)

- Giá trị chứng khoán niêm yết: 44.390.000.000 đồng (Bốn mươi tư tỷ ba trăm chín mươi triệu đồng).


 
Chia sẻ: