Nhân lực

Với quan niệm “Nhân lực là nguồn tài sản quý giá nhất của Công ty”, PECC2 luôn coi việc đào tạo và đầu tư vào nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong chiến lược phát triển, là nhân tố quyết định sự thành công và phát triển bền vững của Công ty.
Cùng với việc nâng cao chất lượng tuyển dụng và không ngừng hoàn thiện phương pháp quản trị điều hành, Người lao động PECC2 thường xuyên được đào tạo nâng cao trình độ thông qua nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt. Công ty xây dựng chính sách lương, thưởng phù hợp với từng vị trí công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn, ghi nhận đúng mức năng lực và kết quả công việc của từng cá nhân, đồng thời tạo động lực khuyến khích NLĐ phát huy năng lực, trách nhiệm để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.
 •  
  Thạc sỹ, Tiến sỹ
 •  
  Kỹ sư, chuyên viên
 •  
  Cán sự, kỹ thuật viên
 •  
  Công nhân
 •  
  Khác

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Thông qua “Tài liệu văn hóa” và “Quy tắc Ứng xử và Tác phong làm việc PECC2”, Công ty quy định và cam kết thực hiện các hành vi ứng xử và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của mọi thành viên PECC2 trong nội bộ, và đối với khách hàng, đối tác, cộng đồng và xã hội, cùng nhau khẳng định những giá trị cốt lõi với “Tinh thần Phụng sự, Đam mê nghề nghiệp và Đổi mới sáng tạo”.