RECRUITMENT

24/05/2024

Deputy Site Manager

24/05/2024
  • Kỹ sư Thiết kế Xây dựng
  • Kỹ sư Điện (I&C - Viễn thông)
  • Kỹ sư Cơ nhiệt (Công nghệ)
  • Kỹ sư Dự toán
  • Kế toán (Thuế - Tổng hợp)
  • Kỹ sư Phần mềm - Lập trình