Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hải Phú 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TV2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24.420 CP (tỷ lệ 0,2%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính của cá nhân 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/01/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/02/2019.
 
Chia sẻ:

OTHER NEWS