VỀ VIỆC THU HỒI CỔ PHIẾU THƯỞNG VÀ CÁC KHOẢN PHÁT SINH TỪ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019, 2020 CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ THÔI VIỆC TẠI PECC2