NEWS

17/04/2012
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) xin công bố Báo cáo thường niên năm 2011.
17/04/2012
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) xin công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ.
03/04/2012
On March 29, 2012, the 4th Meeting of the Representatives of PECC2 employees was held by Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 (PECC2).
30/03/2012
Chiến dịch Giờ Trái Đất không chỉ nhằm mục tiêu kêu gọi mọi người tắt đèn và các thiết bị sử dụng điện trong 1 giờ mà nhằm nhiều mục tiêu có tính bền vững, lâu dài, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong mọi sinh hoạt hàng ngày
27/03/2012
Với chủ đề "Xây dựng văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy nổ là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động", Công ty đã phát động đợt tuyên truyền về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong toàn Công ty
27/03/2012
With the theme “Building the custom of preventing working accidents, occupational diseases, fire and explosion is the responsibility and benefit of both enterprise and employees”, the company launched a propaganda campaign for labor hygiene & safety and fire & explosion prevention to raise awareness of employees and employers regarding this issue